تاثیر اعتقادات مذهبی بر روی کسب و کار های جدید (کارافرینی)

كارآفريني يكي از حوزه هاي نوظهور و اميد بخش در دهه هاي اخير بوده است. شناساييعلت ها و پيامدهاي تلاش هاي كارآفرينانه در اين راستا اهميت بسياري پيـدا كـرده اسـت.ضرورت به كارگيري برنامه ي راهبردي در اين نوع سـازمانهـا بـا توجـه بـه تغييـرات محيطـي و پيچتاثیر اعتقادات مذهبی بر روی کسب و کار های جدید (کارافرینی)|50099342|mlr|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل تاثیر اعتقادات مذهبی بر روی کسب و کار های جدید (کارافرینی) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

كارآفريني يكي از حوزه هاي نوظهور و اميد بخش در دهه هاي اخير بوده است. شناساييعلت ها و پيامدهاي تلاش هاي كارآفرينانه در اين راستا اهميت بسياري پيـدا كـرده اسـت.ضرورت به كارگيري برنامه ي راهبردي در اين نوع سـازمانهـا بـا توجـه بـه تغييـرات محيطـي و پيچيده شدن تصميم هاي سازماني، بيشتر از گذشته ملموس مي باشد.در این تحقیق تاثیر اعتقادات مذهبی بر ایجاد کسب و کارهای جدید(کارآفرینی)مورد بررسی قرار گرفته که به بررسی تاثیر بعد های اعتقادات مذهبی که به ابعاد باور دینی،اعمال دینی، دانش دینی و عواطف دینی تقسیم می شوند بر روی کسب و کار جدید می پردازیم. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است و جامعه آماری آن را کارکنان ،ناظران و پیمانکارن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان را شامل می شود. برای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده . برای جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه ای و جمع آوری ازمطالعات کتابخانه ای انجام شده.براي تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از شـاخص هـاي آمـار توصـيفي و اسـتنباطي؛ پیرسون ،رگرسيون همزمان و آزمون فريدمن تجزيه و تحليل شده اند. به وسیله نرم افزار تحلیل آماری IBM SPSS Statistics23 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده ی بالا بودن نمره کل اعتقادات مذهبی است وتاثیر معنادارابعاد اعتقادات مذهبی بر روی ایجاد کسب و کار جدید است که بر این اساس به ترتیب باور مذهبی ،عواطف مذهبی،اعمال مذهبی، دانش دانش مذهبی بیشترین تاثیر را داشته اند.


کلمات کلیدی : اعتقادات مذهبی ، کسب و کار جدید ، کارآفرینیمطالب دیگر:
🔥پایان نامه آلودگی هوا🔥پایان نامه ابر رساناها🔥پایان نامه اکولوژی ویروس ها🔥بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق🔥مديريت و محافظت از شبکه هاي کامپيوتری🔥نقشه ی خطوط همدمای استان چهارمحال و بختیاری🔥ماهنامه Servo Magazine 01-2007🔥ماهنامه Servo Magazine 02 -2007🔥ماهنامه Servo Magazine 03-2007🔥ماهنامه Servo Magazine 04-2007🔥ماهنامه Servo Magazine 05 -2007🔥ماهنامه Servo Magazine 06 -2007🔥ماهنامه Servo Magazine 07 -2007🔥ماهنامه Servo Magazine 08 -2007🔥ماهنامه Servo Magazine 09 -2007🔥ماهنامه Servo Magazine 10 -2007🔥ماهنامه Servo Magazine 11 -2007🔥سيستم هاي مديريت محتوي CMS Postnuke🔥پروژه آماده مدارهای الکترونیکی با عنوان شبکه های کامپیوتری🔥ماهنامه Servo Magazine 12 -2007🔥نقشه ی خطوط همدمای استان البرز🔥نقشه ی خطوط همدمای استان آذربایجان شرقی🔥تحقیق بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها🔥نقشه ی خطوط همدمای استان اردبیل🔥نقشه ی خطوط همدمای استان آذربایجان غربی