تبیین تمایزات و تشابهات فراینید ببهسازی منابع انسانی ممیان رویکرد اسلامی و غربی

چکیده موردبررسی قرار گیرد. دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به روشهای مختلف مورد تأیید قرارگرفته است جمعآوریشده است. جامعه آماری پژوهش مدیران و سرپرستان سازمان بنیاد مسکن و شهرسازی شمال غتبیین تمایزات و تشابهات فراینید ببهسازی منابع انسانی ممیان رویکرد اسلامی و غربی|50099369|mlr|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل تبیین تمایزات و تشابهات فراینید ببهسازی منابع انسانی ممیان رویکرد اسلامی و غربی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چکیده
موردبررسی قرار گیرد. دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق
ساخته که روایی و پایایی آن به روشهای مختلف مورد تأیید قرارگرفته است جمعآوریشده است. جامعه
آماری پژوهش مدیران و سرپرستان سازمان بنیاد مسکن و شهرسازی شمال غرب کشور میباشند.
امروزه درک و شناخت درست از عوامل مؤثر بر بهسازی منابع انسانی بیش از گذشته حائز اهمیت میباشد
این موضوع بهویژه در حوزه تشابهات و تفاوتها بین رویکرد اسلامی و غربی بهواسطه ماهیت ویژه آن نسبت
به دیگر عوامل احساس میشود. پژوهش حاضر باهدف تبیین تمایزات و تشابهات فرایند بهسازی منابع
انسانی میان رویکرد اسلامی و غربی انجامشده است. جامعه آماری پژوهش مدیران و سرپرستان بنیاد مسکن
و شهرسازی شمال غرب کشور میباشد که تعداد 751پرسشنامه در بین این جامعه توزیع گردید که 747
پرسشنامه برگشت شد و دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار SPSS 22مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته
است. نتایج پژوهش بیانگر تأیید فرضیههای اصلی و فرعی پژوهش میباشد. به عبارتی میان بهسازی منابع
انسانی در رویکرد اسلامی و رویکرد غربی تفاوتها و تشابهاتی وجود دارد.
کلمات کلیدی: اسلام، غرب، تمایزات، تشابهات، بهسازی منابع انسانیمطالب دیگر:
پاورپوینت گامهای موفقیت پاورپوینت گزارشکار درس عملیات کشاورزی پاورپوینت گزاره‌هاي شرطي، تصميم‌گيري و حلقه‌هاي تکرار پاورپوینت گشتالت درمانی پاورپوینت گونه های تریکوسترونژیلوس 97f80371 پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی 97 اسلاید پاورپوینت گل اركيده 17 اسلاید پاورپوینت گشتالت 27 اسلاید پاورپوینت گیاه نعناع پاورپوینت گیگیلی پاورپوینت گیاه توتون 15 اسلاید پاورپوینت بررسی شکست خستگی در قطعه پینیونپاورپوینت خط در گرافیک پاورپوینت khata crc پاورپوینت khat loole daryaei پاورپوینت khatahaye azmayeshgahi پاورپوینت khatarat harigh پاورپوینت khatarate vasayele enteghale niro پاورپوینت khavas reologikie kareh پاورپوینت khavas electroni پاورپوینت khate lole daryaei پاورپوینت khavas asal پاورپوینت khaviyar پاورپوینت khavas noori keshavarzi پاورپوینت khayyati